Maklumat Pelayanan

Dengan ini 
Kami menyatakan
Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan stadart pelayanan yang telah di tetapkan
dan apabila tidak menepati, Kami siap menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku